ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
29

• หญิง
40

รวม
71


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ผู้บริหาร ไม่มี
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
10

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาเสื้อสตรี
1

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาอาหาร-ขนม
2

• แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
2

• แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานอาคารสถานที่
8

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานศูนย์บ่มเพาะ
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานทะเบียน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• EEC
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายเกรียงศักดิ์ บุญขวาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายบริหารทรัพยากร) นายพิรชัช ชังเภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางวนิดา คณะธรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหาร-ขนม
ครูประจำ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
ข้าราชการครู ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ครู ชำนาญการพิเศษนายภิรมย์ ทองตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนางมรกต จันทร์เจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิลล์พนมไพร สุนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์นางธิดารัตน์ กองศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครู ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ครูนางสาววิไลลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ข้าราชการครู ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนางสาวนิลุบล ตันหน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ข้าราชการครู ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครูนายโชคชัย แก้วเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ข้าราชการครู ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายพีระพงษ์ พาจันดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายณรงค์กร จรดล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายธวัชชัย ละม่อม
หัวหน้าแผนก เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนางอัมพวรรณ์ ชัยวรกุล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ข้าราชการครู ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางสาววิไล หอมปลื้ม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายพรภูมิ สุขสัญญากิจ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางภนิดา เมธารัชตกุล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวอรทัย เกตุแก้ว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายนครินทร์ กำเงิน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ข้าราชการครู ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวจุฑาพร รูปมาต
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ศึกษานิเทศก์นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ศึกษานิเทศก์นางสาวบงกชรัตน์ องอาจ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ศึกษานิเทศก์นางสินรา ฤทธิ์มหันต์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนางสาวเจนจิรา พรมวงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางสาวปัณณ์ณัช รักบุญถิ่น
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน EEC
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบนายอดุลย์ พัดวี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูจ้างสอนพิเศษ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบนายวิชิต ปิ่นหอม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายศราวุธ ทองคำยาน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ข้าราชการครู ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายพงศ์ชนัณฒ์ โยธารักษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายวสันต์ อารีย์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนายจตุภัทร เรืองศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์นางสาวสุธีรา เจริญตาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ข้าราชการครู ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู
ข้าราชการครูนายสมชาย เครืออยู่
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ครู ชำนาญการนางสาวนารีรัตน์ ตาละลักษมณ์
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วยนางสาวชวัลลักษณ์ สีมารักษ์
ข้าราชการครู ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้ช่วย
ครูจ้างสอนพิเศษนางกรวรรณ รักบุญถิ่น
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาเสื้อสตรี
ครู ชำนาญการนางศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางโชติมา นวลจันทร์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนภาพร ริมรักษา
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาวจารุวรรณ ขวัญแก้ว
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาวสุรัสวดี ทิลารักษ์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายธันวา ชื่นนิยม
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายมงคล ยินดี
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวภคพร จันทร์ศรี
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ลูกจ้างประจำนายวัชรินทร์ อุดหนุน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายจิรัฎฐ์ เติมสิริสุขสิน
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)(ฝ่ายพัฒนาการศึกษา) นายกิตติพัฒน์ รุ่งเรือง
ลูกจ้างประจำ งานปกครอง
ลูกจ้างประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างชั่วคราวนายสมส่วน วงนางรอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ(ฝ่ายวิชาการ) นางสาวศจี เรืองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(ฝ่ายแผนงานฯ)นางสาวกัณชริษา เฉลิมศักดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ EECนางสาวพัชรี ทุ่งจักร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายสมชาย องค์อาจ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ฝ่ายแผนงานฯ)นางสาวบุษรินทร์ กฤษบุญชู
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางจำรุณ วงนางรอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ไพรรินทร์ แช่มค้า
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรัชฎา ลอยกิติกูล
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวลัลศา เทียนทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน(ฝ่ายบริหารทรัพยากร) นางสาวศศิธร ผันผ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์ดาวเรือง สุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ฝ่ายวิชาการ)นางสาวญาณิศา วัฒนะโชติ
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวภัทรทิวา ไตรบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว EECนางสาวพิมล ธีระทีป
ลูกจ้างชั่วคราว EEC
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)(ฝ่ายบริหารทรัพยากร)นางสาวอรพินท์ วรเสนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายอุดม ปานเพ็ชร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายศุภชัย องอาจ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน) วาสนา วสิกรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(งาน)นางสาวโสภา แก่นแก้ว
พนักงานราชการ(งาน) งานพัสดุ