ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
31

• หญิง
37

รวม
69


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร เชี่ยวชาญพิเศษ
1

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ผู้บริหาร ไม่มี
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
17


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
5

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาอาหาร-ขนม
2

• แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานอาคารสถานที่
9

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์บ่มเพาะ
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานทะเบียน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• EEC
3

• ศูนย์บริการสนับสนุนฯ(DSS)
5

• ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางบัวผา หทัยกิจเกษม
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายเกรียงศักดิ์ บุญขวาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายบริหารทรัพยากร) นายพิรชัช ชังเภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางวนิดา คณะธรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหาร-ขนม
ครูประจำ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษนายภิรมย์ ทองตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ครู ชำนาญการนางมรกต จันทร์เจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมชาย เครืออยู่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายนิลล์พนมไพร สุนทร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ศึกษานิเทศก์นางธิดารัตน์ กองศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
ครูนางสาววิไลลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนฯ(DSS)
ครู ชำนาญการนายโชคชัย แก้วเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายณรงค์กร จรดล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายศราวุธ ทองคำยาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนฯ(DSS)
ครูผู้ช่วยนายวสันต์ อารีย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวชวัลลักษณ์ สีมารักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายธวัชชัย ละม่อม
หัวหน้าแผนก เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนางอัมพวรรณ์ ชัยวรกุล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครู ชำนาญการนายพรภูมิ สุขสัญญากิจ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางภนิดา เมธารัชตกุล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวอรทัย เกตุแก้ว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนางสาวจุฑาพร รูปมาต
หัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนฯ(DSS)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
ศึกษานิเทศก์นางสาวพนัชกร กลิ่นศรีสุข
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ศึกษานิเทศก์นางสินรา ฤทธิ์มหันต์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหาร-ขนม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวนิลุบล ตันหน้อย
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ครูนางสาวเจนจิรา พรมวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู(ฝ่ายวิชาการ) นางสาวปัณณ์ณัช รักบุญถิ่น
หัวหน้างาน EEC
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบนายอดุลย์ พัดวี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูจ้างสอนพิเศษ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบนายวิชิต ปิ่นหอม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายพีระพงษ์ พาจันดี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนางสาวนารีรัตน์ ตาละลักษมณ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายพงศ์ชนัณฒ์ โยธารักษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนฯ(DSS)
ครูผู้ช่วยนายอรรถกฤต จันทร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ครูผู้ช่วยนางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายอนุรักษ์ ศรีเลิศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนายนครินทร์ กำเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวสุธีรา เจริญตาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูนายวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายนพพร อ่อนจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทราพร แสงพรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายครองราชย์ หนูฤทธิ
ครูประจำ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
ครูจ้างสอนพิเศษนางศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางโชติมา นวลจันทร์
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนภาพร ริมรักษา
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาวจารุวรรณ ขวัญแก้ว
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายมงคล ยินดี
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษานางสาวภคพร จันทร์ศรี
ครูจ้างสอนพิเศษ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริการสนับสนุนฯ(DSS)
ลูกจ้างประจำนายวัชรินทร์ อุดหนุน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(ฝ่ายพัฒนาการศึกษา) นายกิตติพัฒน์ รุ่งเรือง
ลูกจ้างประจำ งานปกครอง
ลูกจ้างประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน) นางสาววิไล หอมปลื้ม
ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ลูกจ้างชั่วคราวนายสมส่วน วงนางรอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ(ฝ่ายวิชาการ) นางสาวศจี เรืองศรี
ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน(ฝ่ายแผนงานฯ)นางสาวกัณชริษา เฉลิมศักดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ EECนางสาวพัชรี ทุ่งจักร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายสมชาย องค์อาจ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ฝ่ายแผนงานฯ)นางสาวบุษรินทร์ กฤษบุญชู
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางจำรุณ วงนางรอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาวลัลศา เทียนทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนดาวเรือง สุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาวพิมล ธีระทีป
ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา(ฝ่ายบริหารทรัพยากร)นางสาวอรพินท์ วรเสนา
ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายอุดม ปานเพ็ชร์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายศุภชัย องอาจ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่(บริหารงานทั่วไป) นายองค์อินทร์ เสามะลี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน)นายจตุภัทร เรืองศรี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์นางสาวบงกชรัตน์ องอาจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ศึกษานิเทศก์
พนักงานราชการ(งาน)นางสาวโสภา แก่นแก้ว
พนักงานราชการ(งาน) งานพัสดุ
พนักงานราชการ(งาน) EEC(ฝ่ายบริหารทรัพยากร) นางสาวศศิธร ผันผ่อน
พนักงานราชการ(งาน) งานการเงิน